top of page

Facturatie-voorwaarden

Who Are We

 

Wij zijn KASTOR CONSULTING een Commanditaire vennootschap, handelend onder de naam “KOLONEL KASTOR”, met maatschappelijke zetel te 1840 LONDERZEEL, Korenbloemweg 21 en ondernemingsnummer 0679.653.363

 

In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als dienstverlener onze diensten aan u zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over uw rechten en verplichtingen. Onze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de klant, tenzij anders bedongen.

 

Artikel 1 - Onze tarieven

 

In principe worden onze diensten geleverd aan een uurtarief van 100 euro, exclusief BTW, maar hier kan van worden afgeweken. Andere taksen of lasten zullen steeds voor uw rekening zijn.  

 

Bij aanvang van elk nieuw kalenderjaar is een indexatie of prijsaanpassing mogelijk. Wij stellen u hiervan 1 maand voor ingang van de nieuwe prijzen op de hoogte.

 

Artikel 2 - Offertes

 

  1. Indien u interesse heeft in onze diensten, stellen wij graag een offerte op. Deze offerte is vrijblijvend en kan niet aanzien worden als een aanbod. Behoudens anders overeengekomen, is een offerte 1 maand geldig.

 

Wij zijn slechts gebonden nadat u als opdrachtgever schriftelijk uw akkoord verklaart met de offerte én wij de opdracht heeft aanvaard. Bij het plaatsen van de bestelling stemt uitdrukkelijk in met deze algemene voorwaarden en ziet u af van zijn uw eigen algemene voorwaarden.

 

2.2.U heeft gedurende één week de tijd om uw bestelling te annuleren, mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding voor een bedrag gelijk aan 25% van de totale kostprijs in de offerte.  

 

2.3.Voor de bepaling van de omvang van de opdracht geldt enkel de omschrijving van de offerte met eventuele aanvullingen en wijzigen wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Elke wijziging op vraag van de opdrachtgever, elke bijkomende levering of  prestaties, ongeacht of zij schriftelijk of mondeling zijn overeengekomen, én die niet zijn opgenomen in de offerte, zullen apart in rekening worden gebracht aan de gangbare tarieven.

 

2.4. Wij hebben het recht de bestellingen te annuleren indien deze dubbelzinnig zou zijn.

 

Artikel 3 - Uitvoering van de overeenkomst

 

3.1.Wij zullen op een professionele manier de nodige inspanningen leveren om onze dienstverlening zo goed mogelijk bij uw wensten te laten aansluiten.  Wij zullen dan ook de overeenkomst uitvoeren naar ons best inzicht en vermogen.

 

3.2. Indien en voor zover dit vereist is voor een goede uitvoering van de overeenkomst, hebben wij het recht om bepaalde werkzaamheden uit te besten aan een derde.

 

3.3. Soms moeten wij over bijkomende informatie beschikken vooraleer wij de overeenkomst behoren kunnen uitvoeren (zoals o.a. algemene gegevens van uw onderneming, copy of beeldmateriaal). U bent als klant gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door ons mogelijk te maken, o.a. in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of benodigde materialen.

 

Als u herhaaldelijk geen medewerking verleent, stelselmatig voor vertragingen zorgt, of in gebreke blijft om uw verplichtingen na te komen, hebben wij het recht om onze overeenkomst eenzijdig te verbreken, onze prestaties stop te zetten, en/of een eindfactuur te versturen alvorens alle diensten geleverd zijn.

 

3.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door u zijn verstrekt.

 

Artikel  4 – Levertermijnen

 

4.1.De leveringstermijn is louter indicatief en biedt geen enkele garantie. De verbintenis die wij aangaan betreffen geen inspanningsverbintenissen Wij doen uiteraard het nodige om onze diensten binnen de gestelde termijn te leveren.  Een vertraging in de levering kan evenwel geen aanleiding geven tot een eis om schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.  

 

4.2. Voorts hebben wij het recht om, indien wij door overmacht wordt gehinderd, zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn.

 

4.3. De planning en uitvoering van de werken, bestellingen en leveringen geschieden pas na betaling van het contractueel bedongen voorschot en nadat u uw verplichtingen krachtens en uit het contract en deze algemene voorwaarden volledig bent nagekomen. Bij niet-naleving van de betalingsvoorwaarden hebben wij het recht om het contract als ontbonden te beschouwen en alle leveringen en werken te staken.

 

Artikel 5 – Facturatie en betaling  

 

5.1. Wij maken u periodiek een factuur op conform onze gemaakte afspraken. De betalingen zijn opeisbaar conform hetgeen werd bepaald in de offerte en facturen zijn betaalbaar op de vennootschapszetel van de vennootschap binnen de 14 dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

5.2. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de opdrachtgever vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

 

5.3. Bij gebreke aan tijdige betaling hebben wij het recht om nog lopende werkzaamheden of diensten op te schorten totdat de verschuldigde bedragen betaald zijn. ls onze factuur (vermeerderd met eventuele interesten en schadevergoeding) één week na de verzending van een ingebrekestelling nog niet betaald is, hebben wij het recht om de door ons aangeboden producten (waaronder maar niet beperkt tot de website, campagne, domeinnaam, en e-mail server) te deactiveren tot aan de betaling van het nog verschuldigde bedrag.

 

Artikel 6 - Betwistingen

 

6.1. Alle klachten dienen gegrond en gemotiveerd te zijn en uiterlijk binnen de acht dagen na oplevering van de marketingcampagne of van de geleverde diensten rechtstreeks per aangetekend schrijven aan de vennootschap geadresseerd te worden.  Na het verstrijken van deze termijn worden de verkochte goederen of de geleverde werken beschouwd als zijnde conform aan de eisen door de opdrachtgever gesteld bij aankoop en zijn wij niet meer aansprakelijk voor zichtbare gebreken.

 

Ook betaling, zelfs gedeeltelijk van de eindfactuur, of het louter in gebruik nemen, kan als vermoeden gelden dat u stilzwijgend de oplevering heeft aanvaard, tenzij u binnen de 8 dagen na één van voormelde gelegenheden,  via aangetekend schrijven een klacht indient. 

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 

7.1. Overmacht

 

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

 

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Reeds geleverde prestaties zullen alsnog gefactureerd worden.

 

7.2. Relaties met derden

 

Voor zover wij afhankelijk zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij op geenenkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

 

7.3. Contractuele tekortkomingen

 

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons te wijten is, kan u ons hiervoor schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er ons een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

 

Wij kunnen tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het resultaat van de opdracht, indien u controle heeft uitgevoerd op het aangeleverde materiaal en uw goedkeuring heeft gegeven.

 

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 

U zal ons vrijwaren voor elke vordering (hoofdsom, interesten en kosten) in verband met zaken waarvoor u zelf hoort in te staan.

 

U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het door u aangeleverde materiaal dat op de website wordt geplaatst, of in de campagne wordt verkondigd. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige informatie die door u werd aangeleverd of door u op de website wordt aangebracht. U hoort zelf in te staan voor het verkrijgen van alle nodige toestemmingen en rechten om materiaal op uw website te plaatsen, waaronder links naar externe websites. Wij dragen geen aansprakelijkheid in verband met

de inhoud, gegevensverspreiding of publicaties op uw website. Alle auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes in dit verband behoren tot uw verantwoordelijkheid.

 

Informatie die u via het internet verzendt of op uw website plaatst, kan door derden onderschept en opgeslagen worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door het verzenden van eventuele vertrouwelijke of geheime informatie.

 

Ook als uzelf niet de gebruiker bent, blijft u aansprakelijk voor het rechtmatig en redelijk gebruik van de geleverde diensten en goederen. Bij een ernstig vermoeden van misbruik, buitensporig gebruik of van onwettige activiteiten hebben wij het recht om de toegang tot deze diensten of goederen tijdelijk dan wel permanent te weigeren, zonder dat u recht heeft op enige vergoeding

 

Artikel 8 – Beëindiging

 

8.1. Voor de ontbinding van het contract volstaat een verwittiging d.m.v. een aangetekend schrijven die dient te worden aanvaard. Indien u de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door u toedoen geen doorgang kan vinden, bent u aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 35% van het totaalbedrag van de offerte in het geval dat de offerte is goedgekeurd, doch de werkzaamheden nog niet zijn aangevat.

 

Een schadevergoeding van 55% op het totaalbedrag zal dienen te worden betaald indien de website, campagne reeds is afgeleverd of de diensten reeds zouden zijn aangevat.

 

8.2. Indien u niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een verplichting, alsmede in geval van faillissement, van aanvraag van uitstel van betaling, van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt u van rechtswege geacht in verzuim te zijnen dan hebben wij het recht om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige schadevergoeding kan verschuldigd zijn. In al deze gevallen is elke vordering van ons lastens u dadelijk en ineens opeisbaar.

 

Artikel 9 - Intellectuele eigendomsrecht

 

9.1. Wij investeren veel tijd, energie en middelen in het vervaardigen van een unieke marketingcampagne die voldoet aan uw wensen.  Alle materiaal dat wij u aanleveren, mogen dan ook enkel met onze toestemming worden bewerkt of verwerkt in andere campagnes dan waarvoor deze gemaakt zijn. U stemt in met een verwijzing naar KOLONEL KASTOR als webdesigner onderaan de door ons ontwikkelde websites, dewelke niet zonder onze toestemming mogen worden verwijderd. 

 

Eventuele overdracht van deze rechten aan de klant wordt beperkt tot de contractueel vastgelegde bestemming, aantallen, territorium en duur en geldt onder voorbehoud van voorafgaande betaling van de gefactureerde rechten. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, garanderen wij te beschikken over de auteursrechten, licenties of gebruiksrechten met betrekking tot het door ons geleverde werk of prestaties.

 

9.2. Als wij een schending vaststellen, hebben wij het recht hiervoor een redelijk vergoeding in rekening te brengen. Wij hebben het recht om onze intellectuele eigendom ook voor andere doeleinden te gebruiken. Wij blijven steeds eigenaar van al onze intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten, waaronder de door  ons verstrekte materialen, ideeën, concepten of ontwerpen, alsook onze auteursrechten, naburige rechten, know-how, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen, octrooien, domeinnamen, bronbestanden, rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

 

Voor zover wij beroep doen op materiaal aangeleverd door derden, zal uw gebruikslicentie afhankelijk zijn van de voorwaarden verbonden aan de relevante licentie van deze externe leverancier.

 

9.3. Materiaal dat door de klant voor reproductie of integratie in de bestelde creatie wordt voorgelegd wordt geacht in regel te zijn met de geldende wetten op het auteursrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten. De klant zal ons vrijwaren voor alle eventuele aanspraken van derden met betrekking tot dit materiaal in het kader van de opdracht.

 

9.4. Het is ten strengste verboden om vertrouwelijke informatie door te spelen richting derden partijen. Wachtwoorden en accountgegevens dienen tot het einde van het contract door de klant en Kolonel Kastor gerespecteerd te worden. Zodra een derde partij gegevens gebruikt van de door Kolonel Kastor aangemaakte campagnes, templates, modellen, etc.. en zoekwoordanalyse wordt een boete in rekening gebracht aan de klant van 2.500 euro. Dezelfde boete geldt wanneer een account opgeschort of verwijderd wordt zonder medeweten van Kolonel Kastor tijdens de duur van het contract.

 

Artikel 10 -Gegevensverwerking

 

10.1. Door het ondertekenen van de verkoopsvoorwaarden of de bestelbon verklaart u zich akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met onze algemene privacyverklaring die toegankelijk is op onze website.

 

Door het toestemmen in de opdracht of het aanvragen van een offerte, aanvaardt u zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moeten wij, voor het opmaken van uw offerte de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in het algemeen beleid inzake gegevensbescherming dat u kan vinden op de website en als bijlage horen bij deze algemene voorwaarden.

 

10.2. Voor zover u persoonsgegevens door ons of een externe partner laat verwerken, zijn wij louter een ‘verwerker’ van deze gegevens en doen wij dit op zorgvuldige wijze. U blijft evenwel de ‘verantwoordelijke’ van deze persoonsgegevens en staat in voor de instructies die u ons geeft. U dient in deze zin de Wet Verwerking Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming integraal na te leven. De voorwaarden en modaliteiten op basis waarvan wij als ‘verwerker’ van persoonsgegevens voor u optreden.

 

10.3. In het kader van de diensten die wij voor u verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die u ons opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met u uit te voeren.

 

Artikel 10 – Mogelijke samenwerkingen  

 

  1. Ontwerpen nieuwe website

 

10.1.1. Bij het ontwerpen van een nieuwe website leggen wij één of meerdere basisontwerpen(en) ter goedkeuring aan u voor. Na ontvangst van uw opmerkingen op het basisontwerpen, voltooien wij de website waarbij wij rekening houden met uw eventuele feedback.

 

Wij zorgen ervoor dat uw website correct wordt weergegeven gedurende een termijn van 2 maanden na definitieve oplevering.

 

10.1.2. Soms moeten wij over bijkomende informatie beschikken vooraleer wij de overeenkomst kunnen uitvoeren (zoals o.a. algemene gegevens van uw onderneming, tekst of beeldmateriaal). U bent als klant gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door ons mogelijk te maken, o.a. in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of benodigde materialen.

 

Als u herhaaldelijk geen medewerking verleent, stelselmatig voor vertragingen zorgt, of in gebreke blijft om uw verplichtingen na te komen, hebben wij het recht om onze overeenkomst eenzijdig te verbreken, onze prestaties stop te zetten, en/of een eindfactuur te versturen alvorens alle diensten geleverd zijn.

 

10.1.3. De website wordt uiteraard pas online geplaatst na uw akkoord. Na publicatie op het internet volgt er een garantieperiode van 6 maanden, waarna de website definitief is opgeleverd. Bijkomende aanpassingen die u wenst worden steeds gefactureerd aan ons vast uurtarief.

 

Technische problemen kunnen geen aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding. U zal zelf instaan voor de installatie van de nodige mechanismen voor beveiliging, bewaring en herstelling van gegevens, updaten van plug-in’s, etc.. .

 

10.1.4. Wij hebben het recht om voor promotiedoeleinden te verwijzen naar de geleverde eindproducten als referentie voor het aantrekken van nieuwe klanten, inclusief de vermelding van uw onderneming en logo in onze (online en offline) portfolio’s.

 

  1. Domeinnaam

 

Wij bieden de mogelijkheid om uw domeinnaam te registreren en te beheren bij een gespecialiseerde partner op basis van een jaarcontract. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van één jaar, tenzij de overeenkomst minstens één maand voor de vervaldag wordt opgezegd. Deze algemene voorwaarden zullen ook op de beheerovereenkomst van toepassing zijn.

 

De registratie en het gebruik van uw domeinnaam is eveneens onderworpen aan de voorwaarden en modaliteiten van deze externe leverancier. Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.

 

  1. Hosting

 

Wij bieden de mogelijkheid om uw website te hosten bij een gespecialiseerde partner op basis van een

jaarcontract. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van één jaar, tenzij de overeenkomst minstens één maand voor de vervaldag wordt opgezegd. Deze algemene voorwaarden zullen ook op de domeinnaamovereenkomst van toepassing zijn. De registratie en het gebruik van uw domeinnaam is eveneens onderworpen aan de voorwaarden en modaliteiten van deze externe leverancier. Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.

 

U staat zelf in voor de inhoud alsook de overdracht van de website in geval van beëindiging van de

hostingovereenkomst. Onze eventuele bijstand wordt aan het gebruikelijk uurtarief aangerekend, welke u kan terugvinden onder artikel 1.

 

  1. Marketingampagnes

 

Wij kunnen voor u tevens een marketingcampagne op poten zetten. Indien u hierom verzoekt, zullen wij dit naar ons best vermogen uitvoeren.

 

De term campagnes, omvat o.a. het opzetten van een advertentiecampagne, e-mailcampagne, … Deze opsomming is niet limitatief.

 

Wij zetten hierbij de campagne op conform uw instructies. Wij zijn evenwel niet verantwoordelijk voor het verdere verloop en onderhoud van de campagne.

 

U bent alleen en volledig verantwoordelijk voor de informatie die u online zet of vraagt om online te zetten.

 

Artikel 12 - Algemeen

 

12.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij

 

12.2. De nietigheid van één van deze voorwaarden of een onderdeel ervan tast de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan.

 

12.3. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het vredegerecht van het kanton Antwerpen  of de rechtbanken van Antwerpen.

bottom of page