Privacy Policy

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u als klant op een transparante wijze te informeren over de gegevens die wij verzamelen. Wij doen het nodige om je gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deze privacyverklaring legt uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens zullen verwerken en welke rechten u heeft als klant. Deze privacy policy is van toepassing op onze website en op alle relaties tussen ons en haar (potentiële) klanten en/of zakenpartners.

Door deze website te gebruiken en uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Kolonel Kastor uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Deze voorwaarden zijn het laatst bijgewerkt op 3 maart 2020.

Wie zijn wij?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de website https://kolonelkastor.be/ (hierna: De Website), eigendom van Kolonel Kastor.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

  • De commanditaire vennootschap KASTOR CONSULTING (handelend onder de naam “KOLONEL KASTOR”), met maatschappelijke zetel te 1840 LONDERZEEL, KORENBLOEMWEG 21 en ondernemingsnummer 0679.653.363

Voor vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen met ons via de volgende gegevens:

Welke gegevens verzamelen wij en hoe verkrijgen wij deze gegevens.

Wij verbinden ons ertoe enkel deze gegevens te verwerken die noodzakelijk en dienend zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld.

Wij verwerken verschillende soorten van Persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten die u gebruikt op onze Website. Wij verzamelen en verwerken gegevens die u ons zelf meedeelt wanneer u gebruik maakt van onze website of contact opneemt met ons.

U kan ons ook op verschillende wijzen contacteren, meer bepaald via een contactformulier, per e-mail of telefonisch. De door ons verzamelde gegevens zijn dan ook afhankelijk van de wijze van contactname en de door u verstrekte informatie.

U kan hieronder een oplijsting terugvinden (deze opsomming is niet limitatief):

Contactgegevens/facturatiegegevens Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, ondernemingsnummer,
Persoonlijke gegevens Aanwezigheid op events, doorgestuurde CV’s, 
Beroep en/of opleiding Beroep, functie, titel, opleidingsniveau
Technische informatie het IP-adres, browsertype, de bezochte webpagina, inloggegevens van mobiel apparaat, … (zie cookie policy)
Cookies Zie cookie policy

 

Wat is het doel en de grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw gegevens in het kader van onze werkzaamheden. Wij verzamelen uw gegevens om uw vragen, gesteld via het contactformulier, te beantwoorden, nieuwsartikelen te verzenden, direct marketing, uw sollicitatieaanvraag te verwerken en/of beantwoorden en uw offerteaanvraag te verwerken en behandelen.

Het doel en de grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens hangt voornamelijk af van de categorie van persoonsgegevens waarover het gaat. U kan hieronder een overzicht terugvinden.

Contactgegevens Doel Wij verzamelen en verwerken uw contactgegevens om uw vragen, gesteld via de Website te beantwoorden, voor direct marketing doeleinden, om u op de hoogte te houden omtrent events of nieuwsartikelen e.d.m. van Kolonel Kastor
  Grondslag Uitvoering van de overeenkomst en toestemming
Persoonlijke gegevens Doel Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens om uw kandidaatstelling voor een openstaande vacature te verwerken, uw aanwezigheid op events te kunnen registreren,  e.d.m.
  Grondslag Uitvoering van de overeenkomst en toestemming
beroep en/of opleiding Doel Wij verzamelen deze informatie om uw kandidaatstelling voor een vacature te verwerken
  Grondslag Uitvoering van de overeenkomst en toestemming
Technische informatie Doel Wij verzamelen uw technische informatie om onze Websites verder af te stemmen op het algemeen gebruik en om de Website naar de toekomst toe te verbeteren voor onze klanten
  Grondslag Gerechtvaardigd belang en toestemming
Cookies Doel Zie ons cookie-policy
  Grondslag Gerechtvaardigd belang en toestemming.

Het gerechtvaardigd belang als grondslag wordt verantwoord t.a.v. technische informatie en geschiedenis of logs aangezien het voor ons belangrijk is om aan de hand van deze informatie onze Website aan te passen en te verbeteren. Gelet op de gegevens die worden verzameld, is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruiker.

De toestemming die u geeft is steeds vrij. U heeft dan ook te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Een intrekking van uw toestemming heeft evenwel geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens (i) voorafgaand aan de intrekking, (ii) op basis van elke wettige reden tot verwerking van persoonsgegevens en (iii) in geval van rechtmatig belang van de verwerking.

Bewaring van uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De concrete duur van verwerking en bewaring wordt bepaald in functie van de doeleinden van de verwerking.

Direct Marketing

Wij zullen uw Persoonsgegevens tevens gebruiken voor direct marketing doeleinden. Op die manier kunnen wij u op de hoogte houden door o.a. het versturen van nieuwsbrieven.

U heeft hiertoe toestemming verleend, doch u kan deze toestemming steeds intrekken door een mail met uw verzoek hiertoe te zenden naar hello@kolonelkastor.be of u uit te schrijven in de link in de nieuwsbrief.

Bescherming van uw gegevens

Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen met het oog op de beveiliging van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vormen van onrechtmatige verwerking.

Wij doen alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te beschermen.

Welke gegevens geven wij door aan derden of derde landen?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden zonder uw toestemming, tenzij wanneer wij daar door de wet toe verplicht zijn.

Uw gegevens zullen in principe niet worden doorgegeven naar landen buiten de EER (Europese economische ruimte). Het is evenwel mogelijk dat wij uw persoonsgegevens doorgeeft via haar (sub)verwerkers.

Wat zijn uw rechten als betrokkenen?

Als betrokkene beschikt u over diverse rechten met betrekking tot de over u verzamelde persoonsgegevens. Indien u beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren via de voormelde contactgegevens (per e-mail, telefoon of per post) .

U beschikt over de volgende rechten:

  • Recht van inzage en kopie;
  • Recht van aanpassing of rectificatie;
  • Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid);
  • Recht op beperking van verwerking;
  • Recht van bezwaar;
  • Recht op overdraagbaarheid.

Om deze rechten uit te oefenen dient u een e-mail te zenden naar hello@kolonelkastor.be

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient, zal Kolonel Kastor eerst en vooral uw identiteit dienen te verifiëren. Om deze reden dient u bij uw aanvraag een kopie te bezorgen van uw identiteitskaart.

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer jouw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij jou een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde geval kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

Klacht indienen

 Ondanks dat wij alles in het werk stellen om uw privacy te beschermen en de wetgeving daaromtrent na te leven, kan het zijn dat u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt.

Vanzelfsprekend kan u in dat geval steeds contact met ons opnemen zodat wij samen met jou naar een oplossing kunnen zoeken.

Daarnaast kan je steeds een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, die je via onderstaande gegevens kan contacteren:

Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35 1000 BRUSSEL

Tel: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

In de tweede plaats, indien u schade zou lijden, kan u daarnaast ook een vordering tot schadevergoeding instellen bij de bevoegde burgerlijke rechtbank.

Wijzigingen

Deze verklaring is van toepassing vanaf 3 maart  2020

Wij kunnen deze verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen worden op de Websites gepubliceerd zodat je ten allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van Kolonel Kastor.

Bevoegdheidsbeding

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbank van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn exclusief bevoegd.

var ml_account = ml('accounts', '2125426', 'y1t6e6p3p8', 'load');